2adore.nl disclaimer

Actualiteit & toepasselijkheid


2adore stelt het op prijs dat je geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze website. 2adore besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de informatie m.b.t. modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen of ander informatie op deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de producten en diensten van 2adore. 2adore kan er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor deze informatie door jou wordt gebruikt.


Aansprakelijkheid


2adore is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. 2adore is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is. De 2adore website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. 2adore aanvaardt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid. 2adore garandeert voorts niet dat de site continu en foutloos zal functioneren. Deze internetsite kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites. 2adore is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan andere websites of voor de privacybescherming op die sites, ook niet indien deze websites het logo van 2adore bevatten. Ten overvloede wijzen wij u erop dat (de inhoud van) deze website(s) niet (is) zijn beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.


Kleuren


Op deze website kun je een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. De afgebeelde deuren dienen slechts ter illustratie van de talrijke mogelijkheden. 2adore wil je erop wijzen dat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben en dus niet als natuurgetrouw beschouwd kan worden. Voor een natuurgetrouwe kleurweergave verwijst 2adore je door naar de dichtstbijzijnde 2adore dealer.


Wijzigingen


2adore behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder vooraankondiging wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. 2adore is echter niet gehouden de website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Mocht je op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of verouderde informatie stuiten, dan stelt 2adore het zeer op prijs als je daarover contact met ons opneemt.


Privacy statement


2adore respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Om je aanvraag, voor bijvoorbeeld een brochure, databestand of digitale nieuwsbrief, te kunnen behandelen vraagt 2adore persoonlijke gegevens. Deze gegevens gebruikt 2adore om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. 2adore zal zorgvuldig omgaan met de door jouw verstrekte persoonsgegevens in lijn met de AVG-wetgeving. Daarnaast slaan wij geanonimiseerde gebruiksgegevens op van de productconfigurator voor analysedoeleinden. De gegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt worden doelgericht in een beveiligde omgeving verzameld en opgeslagen. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder je toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder jouw toestemming worden overgedragen aan derden. 2adore zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat 2adore zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Onze Data Protection Officer is bereikbaar via het contactformulier op deze website of telefonisch via onze receptie (0523 – 62 53 00).


Verzonden e-mail


Door 2adore per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 2adore staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de jouw toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Aanvaarding


Deze disclaimer en privacy statement zijn van toepassing indien je een bezoek brengt aan de website en/of gebruik maakt van de (informatie op de) website. Je aanvaardt deze en verbindt zich ertoe deze na te leven. Indien je de disclaimer niet aanvaardt mag je de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder gewenst moment worden gewijzigd, zodat je de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.